Meny

Montessori

Det som utmärker en Montessoriskola är att vi använder oss av en pedagogik som stimulerar nyfikenhet och kreativitet. Läraren fungerar som en vägledare som leder barnen in på kunskapens väg. Mer konkret innebär det att läraren fungerar som ett stöd och hjälper barnen när problem uppstår. För att kunna vägleda barnen på bästa sätt behöver de vuxna ha gedigna kunskaper om barns utveckling. Det finns riktlinjer som vi arbetar efter för att barnen skall få den allsidiga kunskap de behöver.

Skolmiljön är också unik på en Montessoriskola. Här är allt utformat för att passa barnens behov, bland annat är allt skolmaterial lättillgängligt för barnen.

Om Montessori

Maria Montessori

Maria Montessori som utvecklat pedagogiken var Italiens första kvinnliga läkare. I sitt arbete kom hon tidigt i kontakt med mentalt störda och socialt missgynnade barn. Hon blev snart övertygad om att barnens problem var av pedagogisk snarare än medicinsk art och att deras tillstånd kunde förbättras med intellektuell stimulans.

Hon utvecklade successivt pedagogiska metoder för att hjälpa barnen, och lyckades över förväntan. Barnens intellektuella och känslomässiga utveckling var häpnadsväckande. Hon frågade sig då, om inte hennes idéer också skulle kunna fungera minst lika väl på helt friska barn.

  • Pedagogiken bygger på noggranna observationer av barns utveckling.
  • Arbetsmetoderna växte fram som ett svar på barnens egna behov och intressen.
  • Pedagogiken grundar sig också på en klar uppfattning om målet för uppfostran
  • En filosofi om alla individers betydelse och alltings samband på jorden.

Vill du ha ytterligare information om Montessori?